Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Stef de Beurs, hierna te noemen “De Beurs”, verzorgt in opdracht van opdrachtgevers hun administratie en verricht daarbij de nodige samenhangende werkzaamheden.
1.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Beurs gedane aanbiedingen en op alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, indien en voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Door het mondeling of schriftelijk verlenen van de opdracht c.q. door het gedurende vijf dagen zonder protest behouden van de opdrachtbevestiging, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.
1.4 De opdrachtgever, met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht in te stemmen met toepasselijkheid van deze voorwaarden op daarna met De Beurs gesloten overeenkomsten.
Artikel 2: Uitvoering van de opdracht / originele software
2.1 De Beurs zal de belangen van de opdrachtgever steeds zo goed mogelijk behartigen. De wijze van uitvoering van een opdracht zal door De Beurs worden bepaald.
2.2 De Beurs is gehouden bij de uitvoering van de opdracht, er voor te zorgen dat de benodigde stukken tijdig bij de betreffende instanties worden ingediend, indien daarvoor een bepaald termijn geldt, danwel daarvoor tijdig een verzoek tot verlenging van deze termijn in te dienen, mits De Beurs de daarvoor benodigde volledige gegevens tijdig ontvangt van opdrachtgever.
2.3 De Beurs is gerechtigd om voor rekening van opdrachtgever advies van externe deskundigen en/of -medewerkers in te roepen indien De Beurs meent dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht.
2.4 De Beurs is verplicht bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever uitsluitend gebruik te maken van originele softwareprogramma’s, derhalve niet van gekopieërd materiaal.
Opdrachtgever is verplicht gebruik te maken van originele softwareprogramma’s, derhalve niet van gekopieérd materiaal, indien opdrachtgever zijn administratie en/of andere gegevens in het kader van de opdracht aan De Beurs per digitale media aanlevert. Op verzoek van De Beurs dient opdrachtgever dit zonodig te kunnen aantonen.
Artikel 3: Geheimhouding
3.1 De Beurs zal zonder toestemming van opdrachtgever geen gegevens aan derden verschaffen met betrekking tot de door De Beurs verrichte werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever, tenzij De Beurs hiertoe verplicht is op grond van toepasselijke wettelijke regels en/of rechtspraak op dit terrein.
3.2 De Beurs zal zijn werknemers alsmede de in verband met de opdracht in te schakelen externe medewerkers of externe deskundigen verplichten tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de overeenkomst wordt toevertrouwd.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 De Beurs aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering terzake, met inachtneming van het in
de volgende leden van dit artikel bepaalde.
4.2 Indien de opdracht een belastingzaak betreft en opdrachtgever schade lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van De Beurs, dan is het recht op schadevergoeding van opdrachtgever, indien herstel van de fout niet mogelijk is, beperkt tot de terzake door de Belastingdienst aan opdrachtgever opgelegde boete.
4.3 Elke eventuele verplichting van De Beurs tot vergoeding van schade is, behoudens de in het vorige lid weergegeven beperking voor belastingzaken, beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag van de declaratie, die De Beurs in verband met de door hem verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever heeft verzonden. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid van De Beurs bovendien niet hoger dan een bedrag gelijk aan het totaalbedrag van de declaraties, die betrekking hebben op een periode van twaalf maanden.
4.4 De Beurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdrachtgever zijn verstrekt alsmede het niet aanleveren van deze gegevens indien daarom verzocht wordt alsmede het niet in de gelegenheid stellen van De Beurs een belastingcontrole bij te wonen over een periode waarover De Beurs voor opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht.
4.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat het door hem aangeleverde materiaal geen computervirus bevat. In geval desondanks zou blijken dat opdrachtgever aan De Beurs een met een computervirus besmette media heeft aangeleverd, dan is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle hierdoor voor De Beurs ontstane schade waaronder die van de overige opdrachtgevers van De Beurs. Opdrachtgever vrijwaart De Beurs voor alle schadevorderingen van overige opdrachtgevers en derden terzake. De Beurs is in zo’n geval niet aansprakelijk.
4.6 De Beurs is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Artikel 5: Overmacht
5.1 Tijdens een overmachtsituatie worden de verplichtingen van De Beurs opgeschort. De Beurs is gehouden opdrachtgever omtrent deze omstandigheden zo spoedig mogelijk te informeren.
5.2 Indien De Beurs bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is De Beurs gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk te faktureren en is opdrachtgever gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.
5.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, voor zover deze niet aan De Beurs zijn toe te rekenen.
Hieronder worden verstaan: (computer)storingen en overige stagnaties in het bedrijf van De Beurs of in een door hem ingeschakeld bedrijf, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, belemmerende overheidsmaatregelen, oorlogen, ziekte van de direktie of van personeel van De Beurs voor zover in belangrijke mate betrokken bij de uitvoering van deze opdracht, het niet of niet tijdig ontvangen van het voor nakoming van de verplichtingen van De Beurs benodigde materiaal alsmede iedere omstandigheid van dien aard dat gebondenheid aan de overeenkomst niet langer van De Beurs kan worden gevergd.
Artikel 6: Opslag en risico
6.1 Relevante door opdrachtgever aan De Beurs verstrekte informatie in het kader van de verleende opdracht, wordt door De Beurs opgeslagen, zolang dit krachtens de toepasselijke wetgeving noodzakelijk is en voor zover deze informatie ten grondslag ligt aan de verantwoordingsplicht van De Beurs.
6.2 Opdrachtgever is gehouden van alle aan De Beurs verstrekte informatie kopieën te bewaren. Het risico van beschadiging of verloren gaan van door opdrachtgever verstrekte informatie berust bij opdrachtgever. Dit is ook het geval bij vervoer of verzending van informatie, voor zover dit geschiedt namens of door opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart De Beurs voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van of verband houdend met beschadiging of verloren gaan van de in dit artikel bedoelde informatie.
Artikel 7: Fakturering en betaling
7.1 De Beurs is gerechtigd tevoren en tussentijds gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling danwel een andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te verlangen. Het staat De Beurs tevens vrij ten allen tijde tussentijds te faktureren voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten.
7.2 De Beurs is gerechtigd eerst dan een aanvang te maken met de werkzaamheden nadat de betreffende voorschotnota is voldaan.
7.3 De door De Beurs aan zijn opdrachtgevers verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen na faktuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen deze termijn achterwege, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever aan De Beurs een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
7.4 Indien De Beurs genoodzaakt is zich van juridische bijstand te voorzien ter incasso van niet tijdig betaalde fakturen, is opdrachtgever gehouden buitengerechtelijke incassokosten aan De Beurs te vergoeden; deze kosten worden gesteld op 15% van het totale faktuurbedrag met een minimum van € 200,– per vordering.
7.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd aan De Beurs verschuldigde gelden voor door De Beurs geleverde diensten te verrekenen met vorderingen die opdrachtgever op De Beurs meent te hebben, tenzij eventuele aanspraken van opdrachtgever op De Beurs bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak komen vast te staan of uitdrukkelijk door De Beurs worden erkend.
Artikel 8: Opschorting en retentierecht
De Beurs is gerechtigd verdere werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen tegenover De Beurs niet nakomt of indien opdrachtgever in gebreke blijft met het tijdig verschaffen van de gevraagde en/of noodzakelijke gegevens en inlichtingen in verband met deze opdracht. Voorts heeft De Beurs naast dit opschortîngsrecht het recht onder hem rustende
goederen van opdrachtgever waaronder dossiers, onder zich te houden totdat de nog openstaande fakturen, vermeerderd met rente en kosten, volledig zijn voldaan. Indien De Beurs van dit recht gebruik maakt, dient hij opdrachtgever daarvan zo tijdig mogelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 9: Annulering door opdrachtgever
Indien opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert, is hij gehouden het honorarium aan De Beurs te vergoeden voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden alsmede eventuele bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
Artikel 10: Tussentijdse beëindiging door De Beurs
De Beurs is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend;
b. De Beurs zijn werkzaamheden heeft opgeschort op grond van artikel 8 van dit contract en inmiddels twee maanden zijn verstreken zonder dat opdrachtgever de openstaande faktuur heeft betaald en/of de noodzakelijke gegevens en informatie heeft verschaft;
c. De Beurs door handelen of nalaten van opdrachtgever de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren en/of opdrachtgever het vertrouwen van De Beurs heeft geschonden en/of de relatie tussen De Beurs en opdrachtgever ernstig verstoord is.
Artikel 11: Klachten / reclame
Indien opdrachtgever klachten heeft over de hoogte van een declaratie of de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd, dient hij zijn bezwaren schriftelijk aan De Beurs kenbaar te maken binnen 14 dagen na declaratiedatum, danwel terstond nadat hem daarvan redelijkerwijs had moeten blijken op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding en eventueel herstel door De Beurs terzake.
Artikel 12: In strijd met dwingend recht?
Indien en voor zover enige bepaling van deze overeenkomst danwel deel van een bepaling wegens strijd met een dwingendrechtelijke bepaling van toepasselijk nationaal of internationaal recht nietig zou zijn, dan wordt die betreffende bepaling c.q. dat betreffende deel van die bepaling als niet-overeengekomen beschouwd en blijft de overeenkomst voor het overige deel tussen partijen van kracht. In zo’n geval zijn partijen verplicht om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk met de bedoeling van partijen overeenkomt, voor zover in overeenstemming met de toepasselijke dwingendrechtelijke bepaling(en).
Artikel 13: Voorwaarden van opdrachtgever
Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de door opdrachtgever aan De Beurs verstrekte opdracht, tenzij De Beurs de voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 14: Nederlands recht / bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen van De Beurs en op alle overeenkomsten tussen De Beurs en opdrachtgevers, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Amsterdam, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.

– * –